Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie in het hart van het onderwijs

Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) streeft de overheid naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair onderwijs. CmK Nijmegen biedt scholen kwaliteitsverbetering door de uitvoer van lessen door kunstvakdocenten en culturele partners, het coachen en de co-teaching van en met leerkrachten en scholing voor alle betrokkenen van CmK.

CmK 3: Cultuureducatie in het hart van het onderwijs

De derde periode van CmK Nijmegen (CmK 3) loopt van 2021-2024, en heeft als titel ‘Cultuureducatie in het hart van het onderwijs’. Deze periode biedt scholen de gelegenheid samenhang aan te brengen in hun cultuureducatieprogramma.

Maatwerk per school

Elke school in Nijmegen heeft zijn eigen identiteit, lesmethode en werkwijze. Het betekenis geven aan kunst en erfgoed door maken en meemaken vormt de basis van goed cultuuronderwijs. Daarom biedt CmK 3 maatwerk, afgestemd op de vraag van de school en in verbinding met de culturele omgeving. Zo worden kunst en cultuur beter en duurzamer verweven met het hele curriculum en steviger gedragen binnen de school.

Visie en verdieping

Met scholen werken we aan visievorming over cultuuronderwijs. Deze visie wordt in het jaarplan van de school opgenomen. Kinderen die méér willen, wordt de mogelijkheid geboden zich buiten schooltijd verder te verdiepen in cultuur op de eigen school. Centraal in dit traject staan het eigenaarschap van de school en haar leerkrachten, en meer ruimte voor eigen initiatief van de leerling.

  Scroll om meer te zien

Leerlingen van alle leeftijden leren kunst te maken en mee te maken. Oftewel in een creatief proces te verbeelden en te beleven. Zo leren zij zich op "eigen-wijze" uit te drukken in dans, drama, beeldend, muziek en nieuwe media. Het experimenteren, onderzoeken en vormgeven van een creatief proces is belangrijk bij de ontwikkeling van de creativiteit en sluit aan bij de vaardigheden van de 21ste eeuw.

De aanpak

Intakegesprek en cultuurwerkgroep

De school start met een intakegesprek waarin commitment, verwachtingen, verantwoordelijkheden en de huidige stand van het cultuuronderwijs worden besproken. Daarna stelt elke school een brede cultuurwerkgroep in, die het ontwikkelarrangement op maat vorm gaat geven en voor het draagvlak van het team zorgt.

Met begeleiding naar een afgestemd cultuurprogramma

De school krijgt begeleiding van de projectleider en kunstvakdocenten en/of culturele partners. Zo ontstaat op iedere school een afgestemd cultuurprogramma waarin een goede balans is gevonden tussen wat de leerkrachten zelf uitvoeren en voor welke lessen kunstvakdocenten/culturele partners worden aangetrokken. Maken en meemaken, binnen-buitenschools aanbod, aansluiting bij het schoolcurriculum en procesgericht werken zijn de centrale thema’s voor iedere school.

Monitoring en evaluatie

EVI 2.0 is een digitale tool voor monitoring en evaluatie.

CmK Nijmegen zal naast de regelmatige evaluaties met cultuurwerkgroepen zich aansluiten bij EVI 2.0. Het doel van EVI 2.0 is dat scholen, penvoerders, beleidsmakers en andere CmK-betrokkenen zicht en grip krijgen op het proces van kwaliteitsverbetering van cultuureducatie. Aan de hand van de digitale uitkomsten krijgt elke school inzicht in de stand van de vorderingen en de ambities t.a.v. het cultuuronderwijs. De school stelt het ontwikkelarrangement bij en voert die uit.

Wat levert CmK 2021-2024 op?

Scholen hebben gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van het cultuuronderwijs. Zij zijn in staat om het cultuuronderwijs te verbinden aan het schoolcurriculum en weten welke vragen zij aan de culturele omgeving kunnen stellen. Zij weten wat zij zelf aan kwaliteiten op het gebied van cultuuronderwijs in huis hebben en waarvoor zij expertise in huis kunnen halen. “Meemaken en maken” zijn beiden in het educatieprogramma geborgd.

De school heeft financiën geoormerkt voor cultuuronderwijs en de taakuren van de cultuurwerkgroep zijn een van­zelfsprekendheid. Waar mogelijk is gewerkt aan een naschools cultureel aanbod om kansengelijkheid voor kinderen dicht bij huis te vergroten.

Vragen over CmK Nijmegen?

Neem contact op met Joos Damen,
projectleider van CmK Nijmegen.

onderwijs@delindenberg.com

Wie maken Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen mogelijk?

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen
wordt mogelijk gemaakt door:

Fonds voor Cultuurparticipatie
https://cultuurparticipatie.nl/

Gemeente Nijmegen
https://www.nijmegen.nl/

Lindenberg Cultuurhuis
https://www.delindenberg.com/