CmK wordt vervolgd van 2025 - 2028!

Vierde periode CmK: Bouwen en borgen

Het overheidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) staat voor het duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie in het onderwijs. CmK bestaat al sinds 2013. Scholen kunnen sinds dat jaar iedere vier jaar een nieuwe aanvraag doen, op basis van de eisen die aan de start van elke periode worden vastgesteld. Hierbij werken scholen samen met penvoerders. De Lindenberg is de Nijmeegse penvoerder voor CmK.

CmK 4: Bouwen en borgen
CmK is verlengd voor een vierde periode! Deze nieuwe periode loopt van 2025 tot en met 2028. Het is tevens de laatste periode van CmK; na 2028 stopt het project. CmK 4 staat in het teken van bouwen en borgen. Samen met de (nieuwe) scholen en het culturele veld bouwen we verder aan duurzame cultuureducatie voor ieder kind, en borgen we de kwaliteitsverbeteringen die we maken. Borgen doen we o.a. door een extra voorwaarde voor deelname te hanteren: iedere school die meedoet aan CmK 4, moet ook een intern cultuurcoördinator (icc’er) aanstellen en meedoen aan de cursus tot icc’er. De aangestelde icc’er gaat in de cursus aan de slag met het schrijven van een cultuurbeleidsplan. Lees meer over de icc-cursus po en icc-cursus vo.

Samenwerking en visie CmK Nijmegen
CmK Nijmegen werkt samen met het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en het culturele veld. Deze samenwerking is gebaseerd op een onderwijskundige visie op cultuureducatie, die de kansengelijkheid vergroot en de culturele ontwikkeling van de leerling en student centraal stelt. Tijdens CmK 4 gaan we met de volgende doelen aan de slag:

  • Duurzame kwaliteitsverbetering van cultuureducatie door samenwerking tussen het onderwijs en het culturele veld; 
  • Het vergroten van de deskundigheid van leraren, docenten en culturele partners op het gebied van cultuureducatie. 

Facultatieve doelen: 

  • Het ontwikkelen van integrale cultuureducatie in verbinding met andere vakken; 
  • Het verbinden van binnen- en buitenschools aanbod, om daarmee de culturele omgeving dichter bij de leerling en student te brengen.

Deelnemende scholen CmK 4
In Nijmegen doen 38 scholen mee aan CmK 4. Dit zijn 33 po-scholen (waaronder 4 nieuwe scholen), 4 vo-scholen (waaronder 2 nieuwe scholen) en het ROC Nijmegen.

Meedoen met CmK 4
Wil je informatie ontvangen om deel te nemen aan CmK 4? Neem contact op met de Lindenberg via onderwijs@delindenberg.com.